ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
เขียนโดย ส่งเสริมและงานทะเบียน   

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ตามบัญชีรายชื่อต่อไปนี้ 

   << 1. ระดับปริญญาเอก ภาคปกติ >> 

  << 2. ระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ >>

  << 3. ระดับปริญญาโท   >>

และให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ดำเนินการดังรายละเอียดตาม
>> ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 << 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2013 เวลา 12:38 น.