ตารางสอบ Exit Exam 2561 ศูนย์ขอนแก่น ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561

ประกาศเรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ด้านภาษาอังกฤษ และด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 (ExitExam)  

>>>ดาวน์โหลดประกาศ และตารางสอบ ศูนย์ขอนแก่น<<<

  ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มีโครงการ ทดสอบความรู้ความสามารถทั่ไป ด้านภาษาอังกฤษ และด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 (ExitExam) เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยให้มีคุณภาพ ตามลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นใน ระหว่าง  วันที่ 20-22 พฤศจิกายน  2561  ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร CL02 และนักศึกษาที่จะเข้าทดสอบคือ นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยมีการทดสอบอยู่ 2 ด้าน คือ ด้านภาษาอังกฤษ และด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีหัวข้อในการสอบ เนื้อหาของหลักสูตร หลักสูตร มาตรฐานความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีเนื้อหาประกอบด้วย 6 หัวข้อเนื้อหา ตามหลักสูตรมาตรฐานความรู้ความสามารถทางอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ของมหาวิทยาลัย รายละเอียดของเนื้อหามีดังนี้ 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Basic Concepts Computer and Information Technology) ส่วนประกอบทางกายภาพของคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันและงานด้านต่างๆ เทคโนโลยีสารสนเทศกับสังคม 2. การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการจัดการไฟล์ (Using the Computer and Managing Files) การใช้ฟังชั่นต่างๆ ของคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล การจัดระบบไฟล์ / ไดเร็คทอรี / โฟลเดอร์ การคัดลอก ย้ายและลบไฟล์ / ไดเร็คทอรี /โฟลเดอร์ การทำงานกับไอคอนและวินโดวส์ การใช้ฟังชั่นสนับสนุนต่างๆ ในระบบปฏิบัติการ เช่น การสืบค้น และการพิมพ์เอกสาร 3. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ โปรแกรมเว็บเบราเซอร์การสืบค้นสารสนเทศบนเว็บ การใช้อีเมล์ และการจัดการที่อยู่และข้อความบนอีเมล์ 4. การประมวลผลคำ (Word processing) การใช้โปรแกรมประมวลผลคำบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล การใช้งานในโปรแกรมระดับพื้นฐาน ได้แก่ การสร้าง การจัดรูปแบบ และจัดเก็บไฟล์เอกสาร การใช้งานโปรแกรมบางอย่างในขั้นสูง ได้แก่ การสร้างตาราง การใส่ภาพหรือกราฟิก และการใช้ฟังก์ชั่น ผนวกเมล์ 5. ตารางวิเคราะห์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Spreadsheets ) การใช้โปรแกรมตารางวิเคราะห์แบบอิเล็กทรอนิกส์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล การใช้งานในระดับโปรแกรมขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การสร้าง จัดรูปแบบ และทำตารางวิเคราะห์ การใช้งานโปรแกรมเพื่อการคำนวณทางคณิตศาสตร์โดยใช้สูตรและฟังก์ชันมาตรฐาน การใช้งานโปรแกรมบางอย่างในขั้นสูง ได้แก่ การใช้ออบเจ๊กต์ การสร้างกราฟและแผนภูมิ 6. การนำเสนอผลงาน ( Presentation ) การใช้โปรแกรมนำเสนอผลงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล การใช้งานโปรแกรมในระดับพื้นฐาน ได้แก่ การสร้าง จัดรูปแบบ และผลิตผลงานนำเสนอเพื่อเผยแพร่หรือจัดแสดงการใช้งานโปแกรมบางอย่างในขั้นสูง ได้แก่ การใช้ออบเจ็กต์ การทำสไลด์โชว์ การทำเอฟเฟ็กต์ และภาพเคลื่อนไหว สอบถามข้อมูลได้ที่  ศูนย์คอมพิวเตอร์  ชั้น 1 หรือ โทร 042-811072  www.cc.lru.ac.th     
Share to...

Suriya Lunchanta

adminweb: lru.ac.th adminweb: cc.lru.ac.th adminweb: arit.lru.ac.th