นักศึกษา วิทย์คอมดูงาน DataCenter


เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นักศึกษา อาจารย์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30 คน ได้เข้าศึกษาดูงานศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์เข้าตอนรับคณะดูงาน และได้เข้ารับฟัง เรื่องการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย และได้เข้าเยี่ยมชม อาคารข้อมูลสารสนเทศ( Data Center of Loei Rajabhat University) เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยขององค์กร อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการทำงานในอนาคตของนักศึกษาต่อไป
ดูภาพเพิ่มเติม 

Share to...

Suriya Lunchanta

adminweb: lru.ac.th adminweb: cc.lru.ac.th adminweb: arit.lru.ac.th