ลงทะเบียน อบรม ก่อนสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้านคอมพิวเตอร์ (LRU ExitExam)

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561) เพื่อพัฒนานักศึกษามีความรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จึงได้จัดอบรมจำนวน 4 รุ่น โดยแบ่งวันอบรม ดังนี้

รุ่นที่ 1  วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 202 จำนวน 40 คน
รุ่นที่ 2 วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 203 จำนวน 40 คน
รุ่นที่ 3 วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 202 จำนวน 40 คน
รุ่นที่ 4 วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 203 จำนวน 40 คน

 

>>> act.lru.ac.th <<< คลิกลงทะเบียน

*** 1 คน ลงได้ 1 รุ่นเท่านั่น  และหากลงทะเบียนแล้วไม่มาอบรม นักศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียนในการอบรมครั้งต่อไปได้อีก ***

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 042811072 Facebook/lrucomcenter www.cc.lru.ac.th

Share to...

Suriya Lunchanta

adminweb: lru.ac.th adminweb: cc.lru.ac.th adminweb: arit.lru.ac.th