โครงการอบรมนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน Exit Exam ด้านคอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561) ที่สอบไม่ผ่าน เพื่อพัฒนานักศึกษามีความรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้จัดอบรมจำนวน 4 รุ่น โดยแบ่งวันอบรม ดังนี้

รุ่นที่ 1 วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562  8.00-16.30 น.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 จำนวน 100 คน
รุ่นที่ 2 วันที่ 9-10 มีนาคม 2562 8.00-16.30 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 จำนวน 100 คน
รุ่นที่ 3 วันที่ 16-17 มีนาคม 2562  8.00-16.30 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 จำนวน 100 คน
รุ่นที่ 4 วันที่ 30-31 มีนาคม 2562 8.00-16.30 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 จำนวน 100 คน

 

>>> act.lru.ac.th <<< คลิกลงทะเบียน

*** 1 คน ลงได้ 1 รุ่นเท่านั่น  และหากลงทะเบียนแล้วไม่มาอบรม นักศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียนในการอบรมครั้งต่อไปได้อีก ***

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 042811072 Facebook/lrucomcenter www.cc.lru.ac.th

Share to...

Suriya Lunchanta

adminweb: lru.ac.th adminweb: cc.lru.ac.th adminweb: arit.lru.ac.th