โครงการอบรมด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (LRU NET)

เมื่อวันที่ 24-27 มิถุนาคม 2562 ศูนย์คอมพิวเตอร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 LRU NET  โดยมีนักศึกษาใหม่ ทั้ง 5 คณะ เป็นผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

 

 

 

 

 

 

Click >> ดูภาพคณะครุศาสตร์ 24/6/2562
Click >> ดูภาพคณะวิทยาการจัดการ และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 24/6/2562
Click >> ดูภาพคณะคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ 26/6/2562
Click >> ดูภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27/6/2562

 

Share to...

Suriya Lunchanta

adminweb: lru.ac.th adminweb: cc.lru.ac.th adminweb: arit.lru.ac.th